Εγγύηση μηχανημάτων Skyworth

Η Delphis ΑΕ, σας παρέχει 10 έτη εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα μέρη των μηχανημάτων οικιακών εφαρμογών τύπου SPLIT.

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς του. Παρακαλείσθε να φυλάσσετε το παραστατικό αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο), για να το επιδείξετε στον τεχνικό κατά την επίσκεψή του, καθώς επίσης ενδέχεται να χρειαστεί να αποστείλετε αντίγραφο του στη Delphis AE.

Η εγγύηση ισχύει εφόσον το προϊόν εγκαταστάθηκε από εξειδικευμένο, αδειούχο και πιστοποιημένο τεχνικό (ψυκτικό), με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή, χωρίς τροποποιήσεις στην συνδεσμολογία ή σε εξαρτήματα του προϊόντος.

Βασική προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης είναι η τήρηση των προδιαγραφών του κατασκευαστή, σχετικά με τη μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του προϊόντος.

H εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες ή φθορές που οφείλονται σε οποιαδήποτε χρήση του προϊόντος η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή ή σε επιβλαβή χειρισμό του χρήστη.

Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκλήθηκαν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως αποδεδειγμένη μεταβολή τάσης δικτύου (πχ περιστασιακές βυθίσεις ή διακοπές τάσης), ακραία καιρικά φαινόμενα (πτώση κεραυνού, θυελλώδεις άνεμοι, πλημμύρα κ.α.), πυρκαγιά, σεισμό, έκρηξη ή γεγονότα ανωτέρας βίας (πόλεμο, εισβολή, εχθροπραξίες, εξέγερση, κοινωνική αναταραχή, τρομοκρατικές ενέργειες, επανάσταση, κατάληψη κ.α.)

Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται χωρίς χρέωση με την αντικατάσταση ή επισκευή οποιουδήποτε ελαττωματικού εξαρτήματος που οφείλεται σε αστοχία υλικού ή γενικά σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, αποκλειόμενης κάθε άλλης αξίωσης. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αντικατάσταση του μηχανήματος, παρά μόνο η αντικατάσταση του ελαττωματικού μέρους. Ο τόπος και χρόνος επισκευής της βλάβης θα καθορίζεται από την εταιρεία μας. Στη περίπτωση που κριθεί αναγκαία η μεταφορά του προϊόντος στα εργαστήρια της εταιρείας μας, για περαιτέρω έλεγχο και ενέργειες, τότε δεν καλύπτεται το κόστος απεγκατάστασης, μεταφοράς και επανεγκατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος.

Η εγγύηση δεν καλύπτει το κόστος αποστολής των απαιτούμενων ανταλλακτικών με εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Η εγγύηση δεν καλύπτει την προμήθεια και αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών, όπως μπαταρίες, φίλτρα αέρος καθώς και την απώλεια ή βλάβη του χειριστηρίου.

Η εγγύηση δεν ισχύει για προϊόντα που ο σειριακός αριθμός έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή είναι δυσανάγνωστος.

Απαραίτητη και βασική προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης, αποτελεί η εκτέλεση της ετήσιας προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος. Προτεινόμενη περίοδος προληπτικής συντήρησης : 1η Οκτωβρίου έως 30η Απριλίου.

Η ετήσια συντήρηση θα πρέπει να πραγματοποιείται από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της DELPHIS AE ή του αντιπροσώπου της που έκανε την πώληση και την εγκατάσταση του μηχανήματος. Η δαπάνη της συντήρησης επιβαρύνει τον πελάτη.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ